Upadłość konsumencka 2016 – jak przebiega i ile kosztuje + wniosek o ogłoszenie upadłości – część 1

sie 2, 2016

Od 31 grudnia 2014 r. konsumentom dużo łatwiej jest „upaść”, to znaczy ogłosić upadłość konsumencką. Pokazują to także statystyki – tylko w roku 2015 r. taką upadłość ogłosiło ponad 2000 osób. W tym wpisie przedstawię najważniejsze informacje dotyczące procesu przeprowadzenia takiej upadłości – jak on wygląda, ile kosztuje i jakie przesłanki trzeba spełnić.

Od razu jednak zaznaczę, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie i każda sprawa wymaga oceny pod kątem spełnienia szeregu przesłanek wymaganych przez przepisy prawa. Następnie spełnienie tych przesłanek jest oceniane przez Sąd, który dopiero decyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Na końcu znajdziesz także wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – co to takiego, kto i kiedy może „upaść”

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, dzięki któremu niewypłacalny konsument może ogłosić swoją upadłość. Celem upadłości jest przede wszystkim oddłużenie konsumenta oraz w miarę możliwości spłata jego wierzycieli.  Dodajmy, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie przez konsumenta – w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe jest to osoba fizyczna, której upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej tejże ustawy, to jest trybu tego nie stosuje się do:

 • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
 • wspólników spółki partnerskiej
 • osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,

Oznacza to, że jeżeli nie jesteś jedną ze wskazanych wyżej osób, to w Twoim wypadku może istnieć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. Wniosek może zostać zgłoszony w każdym czasie, o ile oczywiście spełniamy warunki wskazane w ustawie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zgodnie z Prawem upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491[4] ust. 2 i 3.

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dla ułatwienia Minister Sprawiedliwości określił, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości, mając na uwadze podmiot, który składa wniosek, oraz zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne:

Sprawy o ogłoszenie upadłości objęte przepisami niniejszego tytułu rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

Kiedy Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
 3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
  – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.