Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania

sie 11, 2016

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie między innymi ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Takim ciężkim naruszeniem może być na przykład:

  • brak dbałości o mienie i dobro pracodawcy; świadome organizowanie przez pracownika równoczesnego przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego działalność konkurencyjną
  • nietrzeźwość pracownika; świadczenie pracy po spożyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.
  • zakłócenie spokoju i porządku w miejscu pracy oraz lekceważące i aroganckie wypowiedzi w stosunku do pełnomocnika pracodawcy, kwestionowanie jego kompetencji, odmowa wykonania polecenia oraz sa-mowolne zabranie kluczy, pieczątek i dokumentów.

Co w przypadku jednak, gdy pracownik, którego chcemy zwolnić dyscyplinarnie ucieka na zwolnienie lekarskie – czy w trakcie jego trwania możliwe jest rozwiązanie umowy z winy pracownika? O tym poniżej.

Można zwolnić pracownika dyscyplinarnie na L4

Zwolnienie lekarskie nie wstrzymuje możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trakcie trwania zwolnienia. Pogląd ten został wyrażony przez Sąd Najwyższy już w 1983 r. (wyrok SN z 27 września 1983 r., I PRN 108/83) i obecnie kolejne orzeczenia, jak i doktryna to potwierdzają.

Podaj ważne przyczyny, podstawę prawną i pamiętaj o terminie 1 miesiąca

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Istotne jest precyzyjne określenie przyczyny rozwiązania i wskazanie podstawy prawnej. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę musi mieć formę pisemną, powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach. Proszę pamiętać aby możliwie szeroko określać przyczyny – rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie jest niezgodne z prawem, choćby pracodawca oprócz właściwej przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie podał także przyczyny nieuzasadnione (wyr. SN z 23.2.2005 r., III PK 85/04, OSNP 2005/21/332).

W zakresie podstawy prawnej należy wskazać konkretny paragraf i punkt art. 52 Kodeksu pracy:

Art. 52
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Każde rozwiązanie o pracę bez okresu wypowiedzenie może być inne i zawierać inne powody, niekiedy konieczne będzie zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieskuteczne rozwiązanie umowy może otworzyć zwolnionemu pracownikowi drogę do jego zakwestionowania na drodze sądowej.

Wzór rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia (kliknij i pobierz). Jeżeli potrzebujesz pomocy przy jego uzupełnieniu i złożeniu, to skontaktuj się z nami.

rozwiązanie umowy o pracę wzór

Doręczenie pracownikowi zwolnienia

Rozwiązanie można wręczyć pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym wypadku najlepiej skorzystać z przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że unikanie przez pracownika odbioru listu nie wpływa na okoliczność skuteczności złożonego oświadczenia – dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., IPK 37/05).

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.