Odzyskaj opłatę likwidacyjną z polisolokaty – czyli klauzule niedozwolone w polisolokatach

maj 5, 2016

Popularna polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Swego czasu bardzo wiele osób skorzystało z polisolokat głównie z uwagi na obietnice wysokiego zysku oraz możliwość uniknięcia podatku kapitałowego od zysku z depozytu. W tym wpisie piszemy jednak nie tyle o samych polisolokatach, co o tym jak odzyskać opłatę likwidacyjną pobraną w związku z rezygnacją z polisolokaty. A jest to jak najbardziej możliwe – o tym w dalszej części.

Dlaczego odzyskanie pieniędzy z polisolokaty jest możliwe

Polisolokata to nic innego jak umowa. Jeżeli jest ona zawierana z konsumentem, co miało miejsce w przypadku polisolokat, to jej poszczególnie postanowienia podlegają kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. Uznanie danego postanowienia za niedozwolone powoduje, że nie jest ono wiążące dla konsumenta – choć sama umowa może nadal obowiązywać.

Polisolokaty przewidywały bardzo często wysokie opłaty likwidacyjne na wypadek rezygnacji przez konsumenta z polisolokaty – szczególnie w pierwszym okresie jej obowiązywania.

opłaty likwidacyjne - polisolokata

opłaty likwidacyjne – polisolokata (przykład zapisu w umowie)

Tego typu postanowienia zostały już wielokrotnie uznane przez Sądy za niedozwolone, co więcej zostały także wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – kilka przykładów znajdziesz w dalszej części niniejszego wpisu. Uznanie zapisu dotyczącego opłat likwidacyjnych za niedozwolone powoduje, że zapis ten nie wiąże konsumenta, a sama opłata likwidacyjna została tym samym nienależnie pobrana. Pozwala to w takim wypadku na podjęcie kroków celem odzyskania pobranej opłaty. Nierzadko może to wymagać złożenia pozwu do Sądu, ale nie ma się co zrażać – w razie wygranej koszty postępowania standardowo ponosi druga strona.

Jeżeli w Twojej umowie także są tego typu zapisy i na ich podstawie została od Ciebie pobrana opłata likwidacyjna, to jest dużo prawdopodobieństwo jej odzyskania.

Masz pytania lub chciałbyś abyśmy przeanalizowali Twoją sytuację? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy – kontakt@kancelariabugajski.pl lub 793 785 049.

Przykładowe klauzule niedozwolone w polisolokatach

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych zapisów uznanych już za postanowienia niedozwolone i wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. W swojej umowie możesz znaleźć identyczne lub podobne postanowienia – istotne jest ich faktyczne znaczenie, a nie dosłowne brzmienie.

Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok” – klauzula numer 2161

Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli poniższej: „Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych” / „Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych”
1 / 99%
2 / 99%
3 / 80%
4 / 70%
5 / 60%
6 / 50%
7 / 40%
8 / 30%
9 / 20%
10 / 10%” – klauzula numer 3834

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości:
do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 100,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polsy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%” – klauzula numer 4632

Podsumowanie

Wszystkie powyższe klauzule niedozwolone dotyczą nadmiernych opłat likwidacyjnych pobieranych w razie rezygnacji z polisolokaty. Ponownie przypominam – uznanie takiego zapisu za niedozwolony oznacza, że nie wiążę on konsumenta, a pobrana na jego podstawie opłata została pobrana nienależnie i możliwe jest jej odzyskanie.

Masz pytania lub chciałbyś abyśmy przeanalizowali Twoją sytuację? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy – kontakt@kancelariabugajski.pl lub 793 785 049.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.