Czy możliwe jest założenie spółki z o.o. S24 przez Ukraińca lub osobę nie posiadającą numeru PESEL

paź 4, 2016

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule artykułu – czy możliwe jest założenie spółki z o.o. S24 przez Ukraińca lub osobę nie posiadającą numeru PESEL? – można w zasadzie odpowiedzieć dwoma słowami – Tak, można! Poniżej jednak warto przytoczyć wprost odpowiednie przepisy prawne, które umożliwiają założenie spółki S24 przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

Założenie konta w systemie S24 bez numeru PESEL

Na pierwszy linię frontu idą przepisy rozporządzenia regulującego zasady zakładania samego konta w systemie S24, co jest pierwszym krokiem umożliwiającym założenie spółki za pomocą systemu S24. Zgodnie z tym rozporządzeniem:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego

art. § 3. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po: 1) podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL, o ile dana osoba jest obowiązana do jego posiadania, miejsca urodzenia, identyfikatora dokumentu tożsamości (seria, numer, kod lub inne cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację dokumentu), nazwy tego dokumentu, organu, który go wydał, ze wskazaniem siedziby i państwa, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji;

Jak widać obecnie wymóg podania numeru PESEL nie jest już konieczny do utworzenia konta w systemie S24.

Umowa spółki z o.o. w systemie S24 bez numeru PESEL

Przejdźmy teraz do samego wzorca umowy dotyczącego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego za pomocą systemu S24. W tym wypadku także ustawodawca przewidział możliwość braku posiadania przez wspólnika lub inną osobę wskazywaną we wzorcu numer PESEL:

Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym

§ 4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się: 1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;

W tym wypadku wystarczy zamiast numeru PESEL numer paszportu ze wskazaniem Państwa jego wystawienia.

Podsumowanie

Obecnie system S24 umożliwia założenie spółki z o.o. bez posiadania numeru PESEL. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich obcokrajowców, w tym np. obywateli Ukrainy, którzy dzięki temu w łatwy i szybki sposób mogą rozpocząć prowadzenia działalności na terytorium Polski.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.