Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

kwi 25, 2016

Posiadając wykupioną polisę OC lub AC w PZU dla swojego samochodu lub motocykla najprawdopodobniej masz możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej dostępnej w ramach wykupionego ubezpieczenia (PZU Auto Ochrona Prawna). Poniżej znajdziesz podstawowe informacje związane z skorzystaniem z takiej pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że zrozumienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i ustalenie, czy i w jakim zakresie jesteśmy objęci ubezpieczeniem może nastręczać trudności. Dlatego też zachęcamy do lektury poniższego wpisu, a w razie dalszych pytań lub wątpliwości do kontaktu z samym ubezpieczycielem lub naszą kancelarią.

Osoby zainteresowane wsparciem prawnym naszej Kancelarii w ramach PZU Auto Ochrona Prawna zapraszamy do kontaktu – telefonicznie pod numerem 793 785 049, mailowo kontakt@kancelariabugajski.pl lub osobiście w naszym biurze w Poznaniu.

Kto może skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna może korzystać każdy, kto zawarł umowę ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA (dalej: PZU). Ubezpieczenie to jest najczęściej dodatkiem do polisy OC lub AC właścicieli pojazdów lub motocykli – w razie wątpliwości, czy masz wykupione to ubezpieczenie zapoznaj się dokładnie ze swoją polisą lub skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym.

Kto może udzielić pomocy prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Pomocy prawnej może udzielić dowolny radca prawny lub adwokat. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru radcy prawnego lub adwokata w zakresie obrony i reprezentowania jego interesów.

PZU może także niezobowiązująco polecić ubezpieczonemu adwokata lub radcę prawnego – jest to jednak niezobowiązujące i ubezpieczony może wybrać każdego innego radcę prawnego lub adwokata.

Czego może dotyczyć pomoc prawna w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU Auto aktualny na dzień publikacji niniejszego wpisu (dalej: OWU, do pobrania tutaj) przedmiotem ubezpieczenia jest jest pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w zakresie określonym w wybranym wariancie ubezpieczenia, o którym mowa wOWU, przy czym koszty są niezbędne i prawnie uzasadnione, jeżeli ochrona interesów prawnych ubezpieczonego lub dochodzenie roszczeń jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Powyżej mowa o czynnościach życia prywatnego – tutaj należy wyjaśnić jak precyzuje je OWU:

czynności dotyczące sfery prywatnej, niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły; za czynności życia prywatnego nie uważa się wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych oraz pracy w charakterze wolontariusza;

Zakresem PZU Auto Ochrona Prawna objęte są koszty ochrony prawnej dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia stosownie do wybranego wariantu ubezpieczenia. Poniżej wskażemy najważniejsze informacje w tym zakresie, wszystkie szczegóły zawarte są natomiast w/w OWU.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach – mniej i bardziej rozbudowanym:

 1. PZU Auto Ochrona Prawna Komfort
 2. PZU Auto Ochrona Prawna Super

Zakres obu ubezpieczeń jest dość szeroki – więcej informacji w tym zakresie w kolejnych punktach wpisu. Ponadto OWU zawiera szereg wyłączeń odpowiedzialności PZU – w każdym przypadku zalecamy kontakt z PZU celem ustalenia, czy dany wypadek ubezpieczeniowy jest objęty posiadanym wariantem ubezpieczenia.

Zakres PZU Auto Ochrona Prawna Komfort

Zakresem PZU Auto Ochrona Prawna Komfort objęte są koszty poniesione w związku z:

 • dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych w zakresie szkód powstałych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem pojazdu albo innego pojazdu lub jazdą w pojeździe albo innym pojeździe w charakterze pasażera;
 • obroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji popełnionych w związku z posiadaniem,
  w tym z ruchem lub używaniem pojazdu albo innego pojazdu;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z pojazdem, jeśli umowa została zawarta w okresie ubezpieczenia.

Zakres PZU Auto Ochrona Prawna Super

Zakresem PZU Auto Ochrona Prawna Super objęte są koszty poniesione w związku z:

 • dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych w zakresie szkód powstałych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem pojazdu albo innego pojazdu lub jazdą w pojeździe albo innym pojeździe w charakterze pasażera;
 • obroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji popełnionych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem pojazdu albo innego pojazdu;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z pojazdem, jeśli umowa została zawarta w okresie ubezpieczenia;
 • postępowaniem związanym z zatrzymaniem prawa jazdy ubezpieczonego w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem pojazdu albo innego pojazdu lub zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w związku z postępowaniem podatkowym dotyczącym pojazdu

Jakie koszty można pokryć z ubezpieczenia

Jeżeli chodzi natomiast o rodzaj kosztów, które można pokryć z ubezpieczenia Auto Ochrona Prawna Komfort i Super to zgodnie z OWU będą to m.in. następujące koszty:

 • wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez ubezpieczonego;
  opinii prawnych sporządzonych na piśmie;
 • sądowe w sprawach cywilnych i karnych;
 • zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty
 • zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego;
 • udzielenia informacji prawnej w szczególności obejmującej:
  • koszty przesłania wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  • koszty przesłania tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych,
  • koszty uzyskania informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego i innych właściwych postępowań

Do jakiej wysokości ubezpieczenie pokrywa koszty porady prawnej

Przechodzimy do najważniejszej kwestii dla ubezpieczonych, a mianowicie do jakiej wysokości posiadane ubezpieczenie może pokryć koszty porady prawnej (suma ubezpieczenia). W tym wypadku wysokość ta różni się w zależności od wariantu i przedstawia następująco:

 • 500 zł dla PZU Auto Ochrona Prawna Komfort
 • 30.000 zł dla PZU Auto Ochrona Prawna Super

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU. Suma ubezpieczenia ustalona jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia i na wszystkich ubezpieczonych łącznie. Każdorazowe pokrycie lub zwrot kosztów powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia i limitu odpowiedzialności o wypłaconą kwotę.

Koszt porady przekracza wysokość ubezpieczenia – czy możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnej

Suma ubezpieczenia oznacza, że tylko do tej wysokości PZU pokryje koszty pomocy prawnej w ramach swojego ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku otrzymania od prawnika oferty pomocy prawnej przewyższającej sumę ubezpieczenia niemożliwe jest skorzystanie z niej. Jest to nadal możliwe, w takim wypadku jednak różnicę ponad sumę ubezpieczenia klient będzie obowiązany pokryć z własnej kieszeni.

Oznacza to, że przy nieznacznej różnicy będzie to i tak korzystne dla klienta. Przy większej również – zawsze część kosztów będzie pokryta przez ubezpieczyciela.

Dodatkowe obowiązki dla ubezpieczonego w przypadku korzystania z PZU Auto Ochrona Prawna

Skorzystanie z PZU Auto Ochrona Prawna wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w OWU. Poza standardowymi, które mają miejsce w przypadku każdego ubezpieczenia (np. podjęcie działań mających na celu zapobieżeniu lub zmniejszeniu szkody lub przedstawienie dowodów podniesionych szkód) OWU wskazuje całą listę dodatkowych obowiązków – ubezpieczony jest obowiązany:

 1. niezwłocznie poinformować PZU na numer infolinii wskazany w dokumencie ubezpieczenia o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym, jego okolicznościach oraz przekazać wszelkie informacje, dokumenty, korespondencję, dowody z nim związane, potrzebne do ustalenia rodzaju i rozmiaru świadczenia oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 2. postępować zgodnie ze wskazówkami PZU udzielonymi na podstawie przekazanych przez ubezpieczającego: opisu stanu prawnego i faktycznego oraz dokumentów, stosownie do pkt 1;
 3. poinformować PZU o dokonanym wyborze adwokata lub radcy prawnego albo o woli skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego niezobowiązująco poleconego przez PZU, zgodnie z § 67 ust. 2 OWU;
 4. podjąć aktywną współpracę z PZU w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności wypadku ubezpieczeniowego i przyczyn powstania roszczeń lub szkody oraz ustalenie jej rozmiaru, w tym udzielić wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na żądanie PZU;
 5. na uzasadnione żądanie PZU przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, przeprowadzić postępowanie przedsądowe zmierzające do korzystnego dla ubezpieczonego zakończenia sprawy;
 6. wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania związanego z powyższymi roszczeniami, chyba że zwłoka mogłaby doprowadzić do przedawnienia roszczeń ubezpieczonego;
 7. na uzasadnione żądanie PZU złożyć tylko zawezwanie do próby ugodowej albo powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia;
 8. nie zawierać ugody bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji PZU na zawarcie ugody oraz jej warunki, przy czym warunki ugody nie mogą nakładać na ubezpieczonego obowiązku pokrywania kosztów wyższych niż wynikałoby to z orzeczenia sądu w takim zakresie

Jak widać powyższe warunki mogą dość znacznie ingerować w działania ubezpieczonego dotyczącego dochodzonego przez niego roszczenia. Szczególnie niejasne jest określenie uzasadnionego żądania PZU – z pewnością w konkretnym przypadku będzie to trudne do oceny.

WAŻNE! Jeżeli ubezpieczony nie skontaktował się z PZU w sposób określony powyżej i pokrył koszty we własnym zakresie, PZU zobowiązany jest do zwrotu ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów do wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia i limitu odpowiedzialności. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie przez ubezpieczonego dowodów, o których mowa w § 66 ust. 1 OWU, wraz z informacjami i dokumentami niezbędnymi do ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.

Podsumowanie

Mimo ilości obowiązków, zastrzeżeń i wyłączeń warto korzystać z dodatkowej możliwości pomocy prawnej finansowanej w ramach posiadanego ubezpieczenia. Zdecydowanie zmniejsza to koszty skorzystania z porady profesjonalisty. Radca prawny lub adwokat gwarantuje fachowe zajęcia się sprawą i udzielenie pomocy prawnej.

DAWID BUGAJSKI
Radca Prawny

Będąc sam przedsiębiorcą, wiem jak ważne jest wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Moja praca ma chronić Twoje prawa.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. Zapraszam Cię do współpracy.