40 EURO za niezapłaconą fakturę niezależnie od poniesionych kosztów windykacji

Mam dobrą wiadomość dla wierzycieli i złą dla dłużników. Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu (III CZP 94/15) jednoznacznie stwierdził, że rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 EURO przysługuje wierzycielowi mimo, że kosztów odzyskania należności faktycznie nie poniósł.

Prosta recepta na zaległości B2B

Rekompensata 40 EURO ma formę ryczałtu, co oznacza, że nie jest ona zależna od faktycznie poniesionych kosztów ani od wartości samej zaległości. Regulacja ta została przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013.403):

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Ryczałt 40 EURO ma zastosowanie tylko do transakcji handlowych między przedsiębiorcami. Pod pojęciem transakcji handlowej należy rozumieć umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Co istotne, w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę 40 EURO, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

Podsumowanie

Stanowiska Sądu Najwyższego powinno zniechęcić dłużników, szczególności niewielkich należności, do zwlekania z dalszą zapłatą. Może się bowiem okazać, że koszty związane z brakiem zapłaty mogą być równe dochodzonej wierzytelności, a nawet większe. Należy ocenić stanowisko Sądu Najwyższego pozytywnie, aczkolwiek warto śledzić postępowanie wierzycieli – czy przypadkiem takie stanowisko SN nie będzie nadużywane i wykorzystywane przez wierzycieli.

Summary
Article Name
40 EURO za niezapłaconą fakturę niezależnie od poniesionych kosztów windykacji
Author
40 EURO za niezapłaconą fakturę niezależnie od poniesionych kosztów windykacji
2 votes, 4.50 avg. rating (92% score)

Powiązane wpisy

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Posiadając wykupioną polisę OC lub AC w PZU dla swojego samochodu lub motocykla najprawdopodobniej masz możliwość skorzystania z profesjonalnej...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego + wzór rozwiązania

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie między innymi ciężkiego...

Skomentuj