Zmiany w KPC od 1 lipca 2016 r. – doręczenia elektroniczne

1 lipca wprowadzono dość istotne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych. Poniżej przytoczę najważniejsze zmiany, które właśnie weszły w życie:

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące doręczeń elektronicznych

Art. 125 § 2[1] 

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi pisma procesowe wnosi się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny). Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pisma wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma niewniesione za pośrednictwem tego systemu nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Art. 126 § 5

Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Art. 131[1] § 1 oraz § 2

§ 1. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli wniesiono pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Przepisu art. 134 § 1 nie stosuje się. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Art. 505[31] Skutki wniesienia pisma drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

§ 1. Pisma procesowe powoda niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

§ 2. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2[1]. Pisma wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wymagają opatrzenia ich podpisem, o którym mowa w art. 126 § 5.

§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 4. O skutkach wniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sąd powinien pouczyć pozwanego przy pierwszym doręczeniu.

§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie dotyczące trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

Przy okazji zmian w Kpc weszło w życie także rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych.

Rozporządzenie nie jest długie, dlatego warto je przytoczyć tutaj w całości:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU DOKONYWANIA DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1776)

Na podstawie art. 1311 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1 Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych.

§ 2 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
2) koncie – rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przyporządkowanymi do tego użytkownika;
3) uwierzytelnieniu – rozumie się przez to identyfikację użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego dostępu do konta w zakresie posiadanych uprawnień;
4) odbiorze pisma – rozumie się przez to pierwsze uwierzytelnienie użytkownika na koncie po umieszczeniu doręczanego pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, chyba że zapoznanie się z treścią pisma nie było możliwe z przyczyn związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem tego systemu;
5) piśmie – rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe obejmujące treść pisma procesowego lub sądowego oraz orzeczenia.

§ 3 Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta.

§ 4
1. Po odebraniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma – po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym, na koncie użytkownika jest umieszczane automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji.
2. Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, chwilę jego odbioru i użytkownika, któremu doręczono pismo, albo – w przypadku nieodebrania pisma – informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz chwilę umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym z oznaczeniem doręczonego pisma.

§ 5 Przed uwierzytelnieniem użytkownika na koncie poucza się użytkownika o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych.

§ 6 W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo przeznaczone dla użytkownika może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 7 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany mają za zadanie uprościć i przyspieszyć doręczanie pism procesowych. Zapewne trochę potrwa zanim wszyscy przyzwyczają się do nowych zmian. Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych wypadkach stosowanie doręczeń elektronicznych będzie jedyną drogą dostarczania korespondencji. Dodatkowo już od 8 września czekają nas kolejne zmiany dotyczące formy elektronicznej, które zostaną wprowadzone Kodeksie cywilnym.

Zmiany w KPC od 1 lipca 2016 r. – doręczenia elektroniczne
2 votes, 5.00 avg. rating (95% score)

Powiązane wpisy

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Jak skorzystać z porady prawnej w ramach PZU Auto Ochrona Prawna

Posiadając wykupioną polisę OC lub AC w PZU dla swojego samochodu lub motocykla najprawdopodobniej masz możliwość skorzystania z profesjonalnej...

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

6 letni termin przedawnienia w roku 2018 – sprawdź, czy musisz płacić, czyli o przedawnieniu wierzytelności

Musimy pilnować swoich interesów. Oznacza to między innymi, że jeżeli posiadamy jakąś wierzytelność, to należy ją na bieżąco egzekwować, aby nie...

Opublikowany / BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, brak doręczenia, CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, jakie dlugi sie nie przedawniają, kancelaria poznań, nowa ustawa o przedawnieniu długów, nowa ustawa o przedawnieniu długu od kiedy, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pismo od komornika, pismo z funduszu sekurytyzacyjnego, prawnik dla firmy, prawnik poznań, projekt ustawy o przedawnieniu długów, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przedawnienie, przedawnienie dlugu bezpłatne porady prawne, przedawnienie długów spadkowych, przedawnienie długów wzór pisma, przedawnienie długu 2017, przedawnienie długu 2018, przedawnienie długu bankowego, przedawnienie długu po osobie zmarłej, przedawnienie długu provident, przedawnienie długu u komornika, przedawnienie kredytu, przedawnienie pożyczki, radca prawny Poznań, Raport 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Raport 4 NS FIZ, S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, sprzeciw, termin przedawnienia, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wierzytelność, zadłużenie kredytowe, zmiany dla dłużników 2017 od kiedy, zmiany w windykacji 2017

Skomentuj